Rekrutacja

Grudzień 12, 2011 Dodane przez: Agnieszka Wolińska

Rekrutacja rozpoczyna się w grudniu 2011 roku, natomiast warsztaty komputerowe w styczniu 2012r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
1. Zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz Deklaracji uczestnictwa w projekcie .
2. O wstępnym zakwalifikowaniu osoby do udziału w projekcie decyduje data złożenia pełnego i podpisanego/opatrzonego datą kompletu dokumentów Formularz zgłoszeniowy, Regulamin Uczestnictwa w projekcie, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie:
a) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego, że osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna (dotyczy osób bezrobotnych)
3. Rekrutacja jest prowadzona do momentu pozytywnego zakwalifikowania 15 osób.
4. Przy kwalifikacji Uczestników brane będą pod uwagę:
a) kompletność i poprawność formalna dokumentów wymienionych w § 4;
b) wykształcenie, preferowane najniższe;
c) kolejność zgłoszeń;
d) chęć zmiany postawy z biernej na czynną;
e) założone wskaźniki realizacji celów projektu.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych